English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

English
MÜDEK, mühendislik lisans eğitimi programlarının değerlendirilmesi için 2009-2010 değerlendirme döneminden beri kullanılmakta olan Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri adlı 26 Aralık 2008 tarih ve 2.0.0 sürüm numaralı belge üzerinde bir süredir bir dizi gözden geçirme ve güncelleme çalışması yürütmekteydi.

Bu çalışmaların amaçlarından birisi de "MÜDEK değerlendirme ölçütlerinin Washington Accord Mezun Kazanımları ile daha iyi uyumunu sağlamak" idi. Belirli olgunluğa erişen bu çalışma sonucunda "Ölçüt 3 - Program Çıktıları" ile ilgili belirlenen değişiklik önerilerini, ilgili belgedeki diğer bazı yazım iyileştirmeleri ile birlikte paydaşlarımızın görüşlerine açmak istiyoruz.

İlgili belge üzerindeki aşağıdaki tabloda verilen değişiklik önerileri ile ilgili görüş ve önerilerinizi
  • Adınız, soyadınız, ünvanınınz, çalıştığınız kurum ve birim, göreviniz bilgileriyle birlikte,
  • en geç 27.06.2014 tarihine kadar,
  • olcut@mudek.org.tr adresine
yollamanızı rica ediyoruz.

Sizlerden gelecek değerli görüş ve öneriler MÜDEK değerlendirme ölçütlerinin sağlıklı bir biçimde güncellenebilmesine ve belli bir geçiş dönemi takvimi ile yürürlüğe girmesine yardımcı olacaktır.

MÜDEK Ölçütler Komitesi


Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0.0 - 26.12.2008)
Taslak Değişiklikler

(Kaldırılan metinler üstü çizili olarak, eklenen metinler kımızı renk ile gösterilmiştir.)
Tanımlar
vi. Karmaşık Problem: Çözümü için derin mühendislik bilgisi, soyut düşünme, temel mühendislik ilkelerinin ve disiplinin önde gelen konularında araştırmaya dayalı bilginin yaratıcı kullanımı, yeni bir model veya yöntem geliştirme gibi öğelerden bazılarını veya tümünü gerektiren farklı gereksinimleri olan çeşitli paydaşları ilgilendiren; çeşitli bağlamlarda önemli sonuçları olabilecek geniş kapsamlı problem.
Ölçüt 2.2  Bu amaçlar;
    (a) kurumun, fakültenin ve bölümün özgörevleriyle uyumlu olmalıdır,
    (b) programın çeşitli iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri dikkate alınarak paydaşlarını sürece dahil ederek belirlenmelidir,
    (c) kolayca erişilebilecek şekilde yayımlanmış olmalıdır ve
    (d) programın iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla güncellenmelidir.
Ölçüt 3.1 - Tablo 3.1 MÜDEK Çıktıları
i. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, önemli sonuçları olan karmaşık mühendislik problemlerini modelleme modellemek ve çözme çözmek için, uygulayabilme becerisi.
Ölçüt 3.1 - Tablo 3.1 MÜDEK Çıktıları
iv. Mühendislik uygulamaları uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Ölçüt 3.1 - Tablo 3.1 MÜDEK Çıktıları
v. Karmaşık mühendislik problemlerinin ve disipline uygun araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Ölçüt 3.1 - Tablo 3.1 MÜDEK Çıktıları
vii. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
Ölçüt 3.1 - Tablo 3.1 MÜDEK Çıktıları
ix. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulama standartları bilgisi.
Ölçüt 3.1 - Tablo 3.1 MÜDEK Çıktıları
x. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi ve gerekliliği konusunda farkındalık.
Ölçüt 10. Programa Disipline Özgü Ölçütler
Programa Disipline özgü ölçütler, belirli bir mühendislik disiplinindeki eğitim planına yönelik ek ölçütleri tanımlamaktadır.
10.1 Her program, Bölüm II’de verilen ilgili Programa Disipline Özgü Ölçütleri sağlamalıdır.
10.2 Bir programın, adı nedeniyle, iki ölçüt kümesine ait olması durumunda, her iki kümedeki ölçütleri de sağlaması beklenir; ancak, çakışan hususların yalnızca bir kez sağlanması yeterli olur.

Son güncelleme: 11/05/2014

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net