English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK Çalışma Yönetmeliği

09 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul'da güncellenmiş Sürüm 1.8 - (pdf)
English
MADDE 1 Dayanak, Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik, "Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)" Tüzüğünün 15 ve 17. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır. Amacı, MÜDEK'in, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu ile MÜDEK organı olarak çalışacak diğer kurulların, komisyonların ve çalışma gruplarının işleyişini düzenlemektir. Bu yönetmelik, MÜDEK'in işleyişi ile ilgili olarak Genel Kurul kararı ile belirlenmesine ihtiyaç duyulan hususları kapsamaktadır.

MADDE 2 Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu yönetmelikte geçen:
 1. MÜDEK, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğini,
 2. Genel Kurul, MÜDEK Genel Kurulunu,
 3. Yönetim Kurulu, MÜDEK Yönetim Kurulunu,
 4. MAK, MÜDEK adına mühendislik eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürüten Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulunu,
 5. Ölçütler, mühendislik eğitim programlarının akreditasyonunda kullanılacak MÜDEK Değerlendirme Ölçütlerini,
 6. MDK, Mühendislik Dekanları Konseyini,
 7. ABK, MAK üyelerinin ve Başkan Yardımcısının seçimine yardımcı olmak üzere oluşturulan Aday Belirleme Komitesini tanımlamaktadır.

MADDE 3 Mühendislik Programlarının Akreditasyonu Amaçlarının Gözetilmesi

MÜDEK, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle belirlediği "program değerlendirme ve akreditasyonu" işlevini yerine getirirken aşağıda belirtilen özel hedeflere ulaşmayı gözetir:
 1. Toplumu, öğrencileri, öğrenci adaylarını, öğrenci rehberlerini, öğrenci velilerini, eğitim kurumlarını, meslek örgütlerini, olası işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek üzere asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan mühendislik programlarını belirlemek,
 2. Mühendislik alanındaki mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendirici rol oynamak,
 3. Mühendislik eğitiminin gelişimini teşvik etmek.

MADDE 4 Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK)

Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu, mühendislik programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. MÜDEK'in tüm resmi belgeleri ve yazışmalarında bu kurul kısa adıyla "MAK" olarak anılır.

4.1 MAK'ın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının ve YÖK tarafından diğer ülkelerde kurulan özel statülü devlet üniversitelerinin mühendislik lisans ve lisansüstü programlarının MÜDEK adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, uygulamak ve akreditasyon kararlarını almak,
 2. Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak program değerlendirme takımlarını ve bu takımlarda görev alacak program değerlendiricilerini, eş değerlendiricileri, öğrenci değerlendiricileri, takım başkanlarını ve eş başkanları belirlemek,
 3. Program değerlendiricisi ve öğrenci değerlendirici adaylarını belirlemek,
 4. Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ve değerlendirme ölçütleriyle ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,

4.2 MAK Üyeleri ve Görev Süreleri

 1. MAK, dört (4) üniversite öğretim üyesi, bir (1) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcisi, bir (1) Türkiye Kalite Derneği (KalDer) temsilcisi, iki (2) sanayi temsilcisi olmak üzere, toplam sekiz (8) üyeden oluşur.
 2. MAK üyelerinden biri başkan, biri bir sonraki dönemin başkanı olacak başkan yardımcısı ve biri de bir önceki dönemin başkanıdır.
 3. MAK üyelik dönemi Ocak ayında başlar, süresi iki (2) yıldır ve üyeler ardışık 3 dönemden daha uzun süreli kesintisiz görev yapamaz. Başkan, başkan yardımcısı ve önceki dönemin başkanı için bu kısıtlama uygulanmaz.
 4. Başkan, başkan yardımcısı ve önceki başkanın görev süreleri iki (2) yıldır. Bu görev süreleri uzatılamaz.

4.3 MAK Üyelik Koşulları

 1. MAK üyeleri mühendislik eğitiminde ve/veya mesleğinde deneyimli olmalıdır.
 2. Akademik üyeler, yurt içinde veya yurt dışında akreditasyon verilmiş mühendislik programlarında deneyimli olmalıdır. Akademik üyeler, rektör ve rektör yardımcısı dışındaki öğretim üyeleri olabileceği gibi, emekli öğretim üyeleri de olabilir.
 3. Akademik üyeler dışındaki üyelerin mühendislik eğitimi, mühendislerin yönetimi ve kalite süreçleri alanlarından en az birinde deneyimli olmaları gerekir.
 4. TMMOB ve KalDer temsilcileri dışındaki MAK üyelerinin mühendislik programlarının değerlendirilmesini gerçekleştiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda en az iki (2) ziyaret takımında değerlendiricilik ya da eş değerlendiricilik yapmış olmaları gerekir.
 5. Bir kişi aynı zamanda MÜDEK Yönetim Kurulu üyesi ve MAK üyesi olamaz.
 6. Bir kişi aynı zamanda MÜDEK Denetim Kurulu üyesi ve MAK üyesi olamaz.
 7. MAK başkan yardımcısının göreve başlama tarihinde en az bir (1) yıl MAK üyesi olarak görev yapmış olması gerekir.
 8. Görev süresi dolan başkan, görevi başkan yardımcısına devreder ve MAK üyeliği önceki başkan sıfatı ile bir dönem daha sürer.

4.4 MAK Üyelerinin Belirlenmesi

 1. MAK'ın yeni dönem üyeleri ile başkan yardımcısı, üyelik koşullarına uygun olarak ABK'nın önereceği adaylar arasından, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Yönetim Kurulu ABK'nın önerisinde değişiklik yapılmasını isteyebilir; ABK tarafından yapılan ikinci aday önerisini de uygun bulmaması halinde, Yönetim Kurulu doğrudan seçim yapabilir.
 3. Yönetim Kurulu tarafından seçilen yeni üyeler ve başkan yardımcısının görev süreleri bir sonraki takvim yılının başından itibaren, iki (2) yıldır.
 4. MAK üyelerinin belirlenme süreci Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanan ABK Yönergesi ile düzenlenir.

4.5 MAK Toplantıları ve Çalışma Esasları

 1. MAK'ın işleyişinden MAK başkanı sorumludur. MAK başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı durumlarda MAK'ın işleyişini başkan adına yürütür.
 2. MAK, her yıl en az üç (3) toplantı yapar. MAK başkanı toplantı çağrısını, toplantı tarihinden en az iki (2) hafta önce, MAK üyelerine, Yönetim Kurulu temsilcisine ve Yönetim Kurulu Başkanına gündemle birlikte yazılı veya elektronik posta ile iletir.
 3. MAK üyeleri MAK toplantılarına bizzat katılmak zorundadır; yerlerine temsilci gönderemezler. Birbiri ardına üç toplantıya özür bildirmeksizin katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer.
 4. MAK toplantıları üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile yapılır. Toplantıya MAK başkanı, başkan katılmadığı zaman başkan yardımcısı başkanlık yapar.
 5. MAK toplantıları Yönetim Kurulu üyelerinin oy hakkı olmadan katılımına açıktır, ancak MAK ile Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan Yönetim Kurulu üyesi veya diğer bir Yönetim Kurulu üyesi her MAK toplantısına oy hakkı olmadan mutlaka katılır.
 6. Yönetmelik, yönerge ve ölçütlerle ilgili önerilerin belirlenmesi ve akreditasyon kararları en az beş (5) oy ile, diğer kararlar ise toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır.
 7. Olağan MAK toplantılarının ve akreditasyon kararlarının alınmasının dışındaki acil görüşme ve karar alınmasını gerektiren durumlarda sanal toplantılar düzenlenebilir. Ayrıca, yüz yüze toplantı yapılmasına engel oluşturan şartların varlığında, Yönetim Kurulu kararı ile olağan MAK karar toplantıları sanal toplantılar olarak düzenlenebilir. Ancak, bu tür toplantılardaki kararlar için de yukarıda (d) ve (f)'de belirtilen koşullar geçerlidir.

4.6 MAK'ın Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi

MAK ile Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere MAK başkanı Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır.

4.7 MAK Üyeliğinden Ayrılma

Görev süresi dolmadan MAK üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma durumunda, aşağıdaki kurallara göre işlem yapılır:
 1. Önceki başkan yerine seçim yapılmaz; kendisi için ayrılan MAK üyeliği, ilgili dönem sonuna kadar boş kalır.
 2. Başkanın yerine başkan yardımcısı, başkanlık görevini takvim yılı sonuna kadar vekaleten ve izleyen yıl başından itibaren, yeni dönem başkanı olarak, asaleten yürütür. Başkan yardımcısı yerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir üye başkan yardımcılığı görevini takvim yılı sonuna kadar vekaleten üstlenir. İzleyen yılbaşından itibaren görev yapmak üzere bir başkan yardımcısı seçilir. Bu işlemler Madde 4.4'te tanımlanan süreçlere uygun şekilde yürütülür.
 3. TMMOB ya da KalDer, temsilcilerinin ayrılması durumunda yeni temsilci aday önerilerini otuz (30) gün içinde MÜDEK'e bildirir. Yeni temsilciler Madde 4.4 uyarınca belirlenir.
 4. Başkan, başkan yardımcısı, TMMOB temsilcisi ve KalDer temsilcisi dışındaki üyelerin ayrılması durumunda üyelikler takvim yılı sonuna kadar boş kalır. Boş üyeliklere izleyen takvim yılı başından itibaren görev yapmak üzere, yeni üyeler Madde 4.4 uyarınca belirlenir.

MADDE 5 Program Değerlendirme Takımları

5.1 Program Değerlendirme Takımları

 1. Akreditasyon değerlendirmeleri program değerlendirme takımları tarafından yapılır.
 2. Program değerlendirme takımları MAK tarafından oluşturulur. Programları değerlendirilecek her kurum için ayrı bir değerlendirme takımı kurulur.
 3. Program değerlendirme takımları, bir takım başkanı ve program değerlendiricilerinden oluşur. Gerektiğinde eş başkan, eş değerlendiriciler, öğrenci değerlendiriciler ve gözlemciler de takıma alınabilir. Genel değerlendirme içeren her takımda en az bir öğrenci değerlendirici yer alır.
 4. Takım başkanları ve eş başkanları, MAK'da halen görev yapan ya da daha önce görev yapmış olan üyeler arasından ya da gerektiğinde en az iki dönem MÜDEK değerlendiriciliği yapmış deneyimli program değerlendiricileri arasından seçilir.
 5. Program değerlendirme takımlarının oluşturulmasında uyulacak kurallar Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanan Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi ile düzenlenir.

5.2 Program Değerlendiricileri

 1. Mühendislik eğitiminde önemli düzeyde deneyimli kişilerin yer aldığı program değerlendiricileri havuzu oluşturulur.
 2. Program değerlendiricileri, değerlendirilecek programların uzmanlık alanlarına uygun şekilde program değerlendiricileri havuzundan seçilir.
 3. Her program değerlendiricisinin, ziyaretlerde görev almadan önce MÜDEK tarafından verilen bir eğitim programını tamamlamış olması gerekir. Ayrıca, bir ziyaret takımında eş değerlendirici ya da gözlemci olarak yer almış olması da kuvvetle önerilir.
 4. Akademik üyelerin yurt içinde veya yurt dışında akreditasyon almış mühendislik programlarında ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon hazırlığı konularında deneyimli olmaları beklenir.
 5. Akademik üyeler dışındaki üyelerin mühendislik eğitimi, mühendislerin yönetimi ve kalite süreçleri alanlarından en az birinde deneyimli olmaları gerekir.
 6. Program değerlendiricisi havuzunda yer alacak kişiler belirlenirken, akademisyen/sanayici, kadın/erkek dengesi, kurumlar arası denge gibi diğer özellikler de dikkate alınır.
 7. Program değerlendiricisi havuzunun oluşturulmasında uyulacak kurallar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

5.3 Öğrenci Değerlendiriciler

 1. Öğrenci değerlendirici adayları, MÜDEK'in talebi üzerine, mühendislik fakülteleri dekanlıklarının akreditasyonu olan programlardan seçerek, MÜDEK'e bildirdiği öğrenciler arasından MÜDEK Aday Belirleme Komitesi (ABK) tarafından belirlenir.
 2. Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının seçildikleri tarihte bir mühendislik dalında lisans ya da yüksek lisans programına kayıtlı olması gereklidir.
 3. Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının disiplin cezası almamış olması gereklidir.
 4. Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının MÜDEK öğrenci değerlendirici eğitimine katılarak göreve hazırlanmaları gerekir.

5.4 Gözlemciler

 1. Gerekli durumlarda, MÜDEK üyeleri, değerlendirici adayları, yurt içi ve yurt dışındaki akreditasyon kurumlarından temsilciler değerlendirme takımlarına, takım başkanlarının ve ilgili kurumların onayı alınmak koşuluyla ve MAK kararıyla gözlemci olarak katılabilir.
 2. MÜDEK'in yurt dışı akreditasyon kuruluşlarıyla yapacağı işbirliği kapsamında, her yıl oluşturulan program değerlendirme takımlarının en az birine, bu kuruluşların birisinden bir temsilci dış gözlemci sıfatıyla katılabilir. Dış gözlemci istenecek kuruluşlar ve ilgili düzenlemeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 3. Dış gözlemciler, değerlendirme ziyareti sonunda hazırlayacakları raporlarını Yönetim Kuruluna verir. Bu raporun değerlendirilmesi ve iyileştirme süreçlerinde kullanılması Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

MADDE 6 Aday Belirleme Komitesi (ABK)

 1. MAK üyelerinin ve başkan yardımcısının program değerlendiricisi adayları ile öğrenci değerlendirici adaylarının seçimine yardımcı olmak üzere beş (5) üyeli bir Aday Belirleme Komitesi (ABK) aşağıdaki şekilde oluşturulur:
  1. Aynı zamanda ABK'nın başkanlığını yapacak olan MAK'ın bir önceki başkanı,
  2. MAK başkanı,
  3. MAK başkan yardımcısı,
  4. MAK ile Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan Yönetim Kurulu üyesi.
  5. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir üye
 2. Görev süresi dolmadan ABK üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma durumunda, aşağıdaki kurallara göre işlem yapılır:
  1. ABK'nın başkanlığını yapacak olan MAK'ın bir önceki başkanının üyelikten ayrılması durumunda seçim yapılmaz. Kendisi için ayrılan ABK üyeliği, ilgili dönem sonuna kadar boş kalır. Bu durumda dört üyeli olarak çalışacak ABK başkanlığını MAK başkanı olan üye yapar.
  2. MAK başkanı ya da MAK başkan yardımcısının ayrılması durumunda gerçekleştirilecek işlemler Madde 4.7'de tanımlanan kurallara uygun şekilde yürütülür.
 3. ABK'nın görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanan ABK Yönergesi ile düzenlenir.

MADDE 7 MÜDEK Eğitimleri

 1. Tüm yeni MAK üyelerinin bir eğitimden geçme zorunluluğu vardır. Bu eğitimde MÜDEK politikaları ile MAK'ın yapısı, işleyişi ve akreditasyon süreci hakkında yeni MAK üyeleri bilgilendirilir.
 2. Tüm yeni MÜDEK Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri MÜDEK politikaları ve işleyişi hakkında bilgilendirilir.
 3. Program değerlendiricisi havuzuna alınan değerlendiricilerin bir eğitimden geçme zorunluluğu vardır. Program değerlendiricisi eğitimine katıldıktan sonra üç yıl süreyle değerlendirici olarak bir görev yapmayan değerlendirici adaylarının değerlendirici görevini üstlenmeden önce kendilerini güncellemek amacıyla değerlendirici eğitim programına tekrar katılmaları gerekir. Böyle bir eğitim ile, tüm ziyaret takımı üyelerinin MÜDEK değerlendirme ölçütlerini gerekli derinlikte bilmeleri ve değerlendirme takımı üyelerinden beklenen beceri ve davranışları edinmeleri sağlanır.
 4. Öğrenci değerlendirici adaylarının MÜDEK değerlendirme takımlarında görev almadan önce bir eğitimden geçme zorunluğu vardır.
 5. MÜDEK, akreditasyon amacıyla değerlendirme başvurusu yapmayı düşünen kurumların mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenler.
 6. MÜDEK eğitimlerinin düzenlenmesi Yönetim Kurulu tarafından kurulacak Eğitim Komitesi tarafından yapılır. Eğitim Komitesinin yapısı, üyelerinin seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanan Eğitim Komitesi Yönergesi ile düzenlenir.

MADDE 8 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

 1. MÜDEK tarafından yapılacak program değerlendirmelerinde kullanılan ölçütler bir mühendislik programının akreditasyon için sağlaması gereken minimum koşulları belirler.
 2. Ölçütlerin periyodik olarak gözden geçirilmesi, güncelleştirilmesi, yeni açılacak programlara ilişkin disipline özgü ölçütlerin belirlenmesi ve ölçütlerle ilgili benzeri çalışmaları yürütmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından Ölçütler Komitesi kurulur.
 3. MÜDEK değerlendirme ölçütlerinde yapılacak değişikliklerde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin adında mühendislik geçen fakültelerin fakültelerinin, disipline özgü ölçütlerde ayrıca ilgili bölümlerin, TMMOB'nin ve ilgili meslek odalarının, mühendislik öğrencilerinin temsilcilerinin ve benzeri dış paydaşlarla, MAK, MÜDEK üyeleri ve MÜDEK değerlendiricileri gibi iç paydaşların görüşleri alınır.
 4. Ölçütlerdeki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile ve iki yıl sonraki değerlendirme döneminden itibaren geçerli olacak şekilde uygulamaya alınır.
 5. Ölçütler Komitesinin yapısı, üyelerinin seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları ile ölçütlerde değişiklik yapma süreçleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanan Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi ile düzenlenir.

MADDE 9 Çıkar Çatışması ve/veya Çakışması

Çıkar çatışması ve/veya çakışması ile ilgili prensipler ve uygulamalar Yönetim Kurulu tarafından düzenlenip, yayımlanan MÜDEK Etik Kurallar belgesinde tanımlanan esaslar doğrultusunda belirlenir ve yürütülür.

MADDE 10 Gizlilik

 1. Kurumlar tarafından verilen bilgiler MÜDEK kurullarının üyeleri, MÜDEK çalışanları ve program değerlendiricileri tarafından gizlilik içinde kullanılır ve ilgili kurumun yazılı izni alınmadan açıklanamaz.
 2. MÜDEK Yönetim Kurulu ve MAK toplantılarında değerlendirme ve tartışma amacı ile dağıtılan dokümanlar gizli belge ve bunların içeriği gizli bilgidir.
 3. Bu tür belgelerin ve akreditasyon kararlarının içerikleri ancak görevli kişiler tarafından ve tanımlanmış koşullar altında açıklanabilir.
 4. MÜDEK Kurullarının üyeleri, MÜDEK çalışanları ve program değerlendiricileri bu gizlilik ilkelerini anladıklarını ve bunlara uyacaklarını ifade eden MÜDEK Etik Kuralları ekinde belirtilen bir Gizlilik ve Etik Beyanı imzalar.

MADDE 11 İtirazlar

 1. MÜDEK tarafından alınan akreditasyon kararlarına itirazlar tüm akreditasyon kararlarına karşı yapılabilir. İtirazlar ilgili kurum yönetimi tarafından yazılı olarak MÜDEK Yönetim Kuruluna iletilir.
 2. Bu tür itiraz ya da istemler, yalnızca MÜDEK'in bazı bilgi hataları ya da MÜDEK'in yayınlanmış ölçütleri, yönetmelikleri ya da yönergelerine aykırı değerlendirmeler sonucu oluşan bir MAK akreditasyon kararının uygun olmadığı görüşüne dayandırılabilir.
 3. İtirazların değerlendirilmesi sürecinde, yalnızca MÜDEK'in karar aldığı sırada MÜDEK tarafından bilinen koşullar göz önüne alınacaktır.
 4. İtirazların değerlendirilip karara bağlanması süreci Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi ile düzenlenir.

MADDE 12 Kalite Güvencesi

12.1 Kalite Güvencesi ve Sürekli İyileştirme

 1. MÜDEK'in kalite politikaları MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından tanımlanır. MÜDEK Yönetim Kurulu bu kalite politikalarını özetleyen bir MÜDEK Kalite Politikaları dokümanı yayımlar.
 2. Başta değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri olmak üzere, MÜDEK'in tüm faaliyetlerinin düzgün işlemesi ve bu faaliyetlerin kalitesinin sürekli gelişiminin güvence altına alınması ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda eşgüdümü sağlamak üzere, MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından Sürekli İyileştirme Komitesi kurulur.
 3. Sürekli İyileştirme Komitesinin yapısı, üyelerinin seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları ile kalite güvence süreçleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanan Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi ile düzenlenir.

12.2 Dış Değerlendirme

İç kalite denetimlerine ilave olarak, MÜDEK en fazla 5 yıl arayla kendisini bir dış kalite değerlendirme kuruluşuna denetletir. Bu denetlemelerin yaptırılacağı kuruluşlar ve zamanlamaları, MÜDEK'in ulusal ve uluslararası tanınma gerekleri de göz önünde tutularak Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

MADDE 13 Şeffaflık ve Hesap Verme Sorumluluğu

MÜDEK program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri konusunda tüm paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirmek ve hesap vermek sorumluluğunu taşır. Bu amaçla, aşağıdaki bilgi ve belgeler MÜDEK web sayfalarında (www.mudek.org.tr) yayımlanır:
 1. MÜDEK'in amaçlarını ve işleyişini belirleyen tüzük, yönetmelik ve yönergeler,
 2. Değerlendirme ve akreditasyon için kullanılan MÜDEK değerlendirme ölçütleri,
 3. Program değerlendirmesi ve akreditasyonu amacıyla MÜDEK'e başvuracak yükseköğretim kurumlarına yönelik, değerlendirme ve akreditasyon sürecini ve kapsamını açık olarak tanımlayan özdeğerlendirme raporu formatı, değerlendirme süreci ve yöntemi ve benzeri belgeler,
 4. MÜDEK'in değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri dahil, yıllık çalışmalarını özetleyen Yıllık Çalışma Raporu,
 5. MÜDEK tarafından akredite edilmiş mühendislik programlarının listesi ve akreditasyon bilgileri. Bu bilgiler akreditasyon süresini ve verilmiş olan akreditasyonun koşullarını içerir.

MADDE 14 MÜDEK Belgelerinin Saklanması

 1. MÜDEK çalışmaları ile ilgili belgeler ve raporlar düzenli biçimde arşivlenir ve saklanır. Yönetim Kurulu Başkanı, MÜDEK'in resmi belgelerinin ve raporlarının güvenli biçimde arşivlenmesi ve saklanmasını temin eder.
 2. MÜDEK, akreditasyon verdiği programların listesini, verilen akreditasyonların türlerini ve geçerlik sürelerini kayıt altında tutar.
 3. Akreditasyon süreci ve sonuçlarına ilişkin belgeler ve raporlar dahil, MÜDEK çalışmaları ile ilgili belgelerin ve raporların saklanma usulleri ve süreleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanan Arşivleme Yönergesi ile düzenlenir.

MADDE 15 MÜDEK Ofisi

15.1 Genel Sekreter

MÜDEK Genel Sekreteri, kapsamı MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsil ve eşgüdüm faaliyetlerini yürütür. Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

15.2 MÜDEK İktisadi İşletmesi

İktisadi İşletme, kapsamı MÜDEK Tüzüğüne uygun biçimde, MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili her türlü parasal işlemleri yürütür. İktisadi İşletme, Yönetim Kurulu tarafından atanan bir veya daha fazla müdür tarafından yönetilir. İşletme Müdürleri Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 16 Yönetmelikte Değişiklik

 1. Bu yönetmelik üzerindeki değişiklik önerileri Genel Kurul'a Yönetim Kurulu tarafından sunulur. Değişiklik önerilerinin hangi tarihten itibaren yürürlüğe girmesi gerektiği de, öneri ile birlikte Genel Kurula sunulur. Tüzük değişikliğini de gerektiren yönetmelik değişiklikleri, tüzük değişikliği önerisiyle beraber Genel Kurul'a sunulur.
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği önerileri, Genel Kurulun ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır.

MADDE 17 Yürürlük

Bu yönetmelik Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 18 Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Son güncelleme: 09/04/2022

 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net