English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

29 Nisan 2017 tarihli Genel Kurul'da yapılan değişikler

 • Madde 2 (f) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 • Eski:
  (f) MDK, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülte dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi'ni,
  Yeni:
  (f) MDK, Mühendislik Dekanları Konseyini,
  Gerekçe:
  (1) Türkiye ve KKTC dışında kalan bazı üniversitelerdeki dekanlar da MDK üyesi bulunuyor. (2) Mühendislik programları olan ancak adları Mühendislik ve Mühendislik-Mimarlık olmayan bazı fakültelerin dekanları da MDK üyesi bulunuyor.
 • Madde 3 (c) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 • Eski:
  (c) Mühendislik eğitiminin Türkiye'deki gelişimini teşvik etmek.
  Yeni:
  (c) Mühendislik eğitiminin gelişimini teşvik etmek.
  Gerekçe:
  Türkiye dışında kalan bazı özel statülü üniversitelerin mühendislik programlarının da değerlendirilebilmesini sağlamak.
 • Madde 4.1 (a) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 • Eski:
  (a) Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının mühendislik lisans ve lisansüstü programlarının MÜDEK adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, uygulamak ve akreditasyon kararlarını almak,
  Yeni:
  (a) Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının ve YÖK tarafından diğer ülkelerde kurulan özel statülü devlet üniversitelerinin mühendislik lisans ve lisansüstü programlarının MÜDEK adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, uygulamak ve akreditasyon kararlarını almak,
  Gerekçe:
  YÖK tarafından diğer ülkelerde kurulan özel statülü devlet üniversitelerinin mühendislik programlarının da değerlendirilebilmesini sağlamak.
 • Madde 4.5 (e) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 • Eski:
  (e) MAK toplantıları Yönetim Kurulu üyelerinin oy hakkı olmadan katılımına açıktır, ancak MAK ile Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan Yönetim Kurulu üyesi her MAK toplantısına oy hakkı olmadan mutlaka katılır.
  Yeni:
  (e) MAK toplantıları Yönetim Kurulu üyelerinin oy hakkı olmadan katılımına açıktır, ancak MAK ile Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan Yönetim Kurulu üyesi veya diğer bir Yönetim Kurulu üyesi her MAK toplantısına oy hakkı olmadan mutlaka katılır.
  Gerekçe:
  MAK ile Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan Yönetim Kurulu üyesi toplantıya katılamazsa başka bir Yönetim Kurulu üyesinin katılmasını sağlamak.
 • Madde 5'in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 • Eski:
  MADDE 5 Program Değerlendirme Takımları ve Program Değerlendiricileri
  Yeni:
  MADDE 5 Program Değerlendirme Takımları
  Gerekçe:
  Bu bölümde öğrenci değerlendiriciler ile bilgiler de veriliyor.
 • Madde 5.3 (a) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 • Eski:
  (a) Öğrenci değerlendirici adayları, MÜDEK Aday Belirleme Komitesi (ABK) tarafından, tercihen lisans öğrencilerinin aktif olarak yer aldığı ulusal ve uluslararası sivil toplum platformları ile temaslar yoluyla belirlenir.
  Yeni:
  (a) Öğrenci değerlendirici adayları, MÜDEK'in talebi üzerine, mühendislik fakülteleri dekanlıklarının akreditasyonu olan programlardan seçerek, MÜDEK'e bildirdiği öğrenciler arasından MÜDEK Aday Belirleme Komitesi (ABK) tarafından belirlenir.
  Gerekçe:
  Öğrenci değerlendirici adaylarının belirlenme sürecinin bu şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Madde 9 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 • Eski:
  (a) MÜDEK Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve MAK üyeliği görevi, değerlendirme sürecinin tarafsızlığına ve saygınlığına ilişkin sorgulamalara ya da çıkar çatışmalarına ve/veya çakışmalarına yol açabilecek durumlar yaratabilir. MÜDEK Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve MAK üyelerinin profesyonel ve etiğe uygun bir şekilde davranmaları, gerçek ya da görünür çıkar çatışmalarını ve/veya çakışmalarını açıklamaları ve gerçek ya da görünür çıkar çatışmaları ve/veya çakışmaları ile ilgili olabilecek tartışma ve kararlardan uzak durmaları beklenir.
  (b) Benzer şekilde, değerlendirme takımı başkanlığı, eş başkanlık, program değerlendiriciliği, eş değerlendiricilik ve öğrenci değerlendiricilik gibi görevler, değerlendirme sürecinin tarafsızlığına ve saygınlığına ilişkin sorgulamalara ya da çıkar çatışmalarına/çakışmalarına yol açabilecek durumlar yaratabilir. MÜDEK bu kişilerden profesyonel ve etiğe uygun bir şekilde davranmalarını, gerçek ya da görünür çıkar çatışmalarını/çakışmalarını açıklamalarını ve gerçek ya da görünür çıkar çatışmaları/çakışmaları ile ilgili olabilecek tartışma ve kararlardan uzak durmalarını bekler.
  (c) Bu politikanın amaçları aşağıda sıralanmıştır.
  1. Değerlendirme sürecinin saygınlığını ve MÜDEK Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve MAK üyelerinin ve değerlendirme takımı üyelerinin kararlarının güvenilirliğini sağlamak.
  2. Adil ve tarafsız bir karar verme sürecini garanti etmek.
  3. Tarafsız hareket edilmesini temin etmek ve tarafsız olunmadığı izlenimi verebilecek davranışların engellenmesini sağlamak.
  (d) MAK üyeleri, MÜDEK ve MAK'ı temsil eden kişiler, MÜDEK ya da MAK açısından karar sürecinde olan bir program ya da kurum ile yakın ve etkin bir ilişki içinde iseler ya da geçmişte olmuşlarsa, bu kurum ile ilgili karar verme sürecine katılmazlar. Yakın ve etkin ilişki aşağıda verilenleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
  1. Kurum ya da programda halen öğretim üyesi, görevli ya da danışman olarak çalışıyor olması ya da geçmişte çalışmış olması.
  2. Kurum ya da programda görev yapmak üzere görüşmeler ya da tartışmalar yapıyor olması ya da yapmış olması.
  3. Kurumun öğrencisi olmuş olması.
  4. Kurumdan onursal bir derece almış olması.
  5. Yakın bir akrabasının kurumun ya da programın öğrencisi ya da çalışanı olması.
  6. Kurumla ücret karşılığı olmayan resmi bir bağlantısı (örneğin, kurumun mütevelli heyeti ya da endüstriyel danışma kurulu üyeliği, vb.) bulunması.
  (e) MAK'ı ve dolayısı ile MÜDEK'i temsil edecek tüm bireyler bir çıkar çatışması/çakışması yaratacak durumlara neden olmayacaklarını ve bu ilkeleri okuduklarını ve anladıklarını ifade eden bir Gizlilik ve Etik Beyanı imzalarlar.
  (f) Değerlendirme sürecinde görev yapacak takım üyelerinden değerlendirecekleri programa ilişkin kurum ve kişilerle gerçek ya da görünür çıkar çatışmalarının/çakışmalarının olmadığına dair yazılı beyanda bulunmaları, ayrıca istenir.
  (g) Bireyler, MAK toplantılarının kendilerinin gerçek ya da görünür çıkar çatışması/çakışması bulunan konuların tartışıldığı ya da karar alındığı bölümlerine katılamazlar. Bir toplantıda çıkar çatışması/çakışması nedeniyle kendisinin yetkisiz olduğunu beyan edenlerin adları kayıtlara geçirilir. Gerçek ya da görünür çıkar çatışması/çakışması aşağıdaki durumlarda oluşur:
  (1) Bir program ya da kurumla yakın ve etkin bir ilişki olması.
  (2) Parasal ya da kişisel bir ilinti olması.
  (3) Kişinin yansız karar vermesine engel olacak bir neden olması.

  Yeni:
  Çıkar çatışması ve/veya çakışması ile ilgili prensipler ve uygulamalar Yönetim Kurulu tarafından düzenlenip, yayımlanan MÜDEK Etik Kurallar belgesinde tanımlanan esaslar doğrultusunda belirlenir ve yürütülür.
  Gerekçe:
  Çıkar çatışması ve/veya çakışması ile ilgili prensipler ve uygulama ayrıntılarının bu yönetmelik yerine Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen belgelerde bulunmasını sağlamak.
 • Madde 10 (d) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 • Eski:
  (d) MÜDEK Kurullarının üyeleri, MÜDEK çalışanları ve program değerlendiricileri bu gizlilik ilkelerini anladıklarını ve bunlara uyacaklarını ifade eden bir Gizlilik ve Etik Beyanı imzalarlar.
  Yeni:
  (d) MÜDEK Kurullarının üyeleri, MÜDEK çalışanları ve program değerlendiricileri bu gizlilik ilkelerini anladıklarını ve bunlara uyacaklarını ifade eden MÜDEK Etik Kuralları ekinde belirtilen bir Gizlilik ve Etik Beyanı imzalar.
  Gerekçe:
  İmzalanacak Gizililik ve Etik Kurallar Beyanı MÜDEK Etik Kurallar belgesinin ekinde bulunuyor.
 • Çeşitli maddelerde yazım düzeltmeleri ve iyileştirmeleri yapılmıştır.

Son güncelleme: 09/02/2019

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net