English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2018-2019 DÖNEMİ AKREDİTASYON BAŞVURULARI

English
Akreditasyon Başvurusu Yapması Gereken Programlar
2018-2019 değerlendirme döneminde MÜDEK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen aşağıda listelenmiş programlar 31 Ocak 2018 tarihine kadar, MÜDEK'e başvuru yapmak zorundadır.
 • MÜDEK değerlendirmesine ilk kez başvuracak lisans ve yüksek lisans programları.
 • Daha önce alınmış olan akreditasyon süreleri 30 Eylül 2019 tarihinde dolacak lisans programları. Bu programlara 2016-2017 döneminde MÜDEK tarafından değerlendirilmiş ve haklarında 2018-2019 döneminde "Ara Değerlendirme" yapılması kararı alınmış lisans programları da dahildir.
31 Ocak 2018 tarihine kadar, akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2018-2019 döneminde değerlendirmeye alınmayacak ve akreditasyon süreleri 30 Eylül 2019'de dolanların akreditasyonları bu tarih itibariyla sona erdirilecektir.

2017-2018 döneminde MÜDEK tarafından değerlendirilmekte olup, haklarında 2018 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınacak lisans programları için ayrı bir başvuru takvimi uygulanacaktır. "Kanıt Göster" değerlendirme takvimi aşağıda verilmiştir.
Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları
YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki mühendislik lisans ve yüksek lisans eğitim programları için akreditasyon amacıyla değerlendirme başvurusu yapılabilir.

Başvuru yapan bir programın adında "mühendislik" sözcüğü bulunmalıdır.

İlk kez başvuru yapacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.

Başvuru yapan bir programda, öğrencilerin programı tamamlayabilmek için seçebilecekleri çeşitli opsiyonların bulunması durumunda, bu opsiyonların her birinin ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.

Akreditasyon başvurusu yapan bir program ile ilgili olarak bir kurumda
 • mezun vermiş olan ikinci öğretim programı ve/veya
 • mezun diplomaları akreditasyon başvurusu yapılan program diplomalarından farklı olmayan benzer öğretim programları*
sürdürülmekteyse, bu programların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 • Başvuru normal öğretim, ikinci öğretim ve benzer öğretim programları* için ayrı ayrı yapılmalıdır.
 • Kurumlar bu programların MÜDEK ölçütlerini sağladığını normal öğretim, ikinci öğretim ve başvurusu yapılması gereken benzer öğretim programları için ayrı ayrı göstermek zorundadır.
 • Normal öğretim programları daha önceden değerlendirilmiş olmasına karşın, o sırada henüz mezun vermemiş oldukları için değerlendirilmemiş olan ikinci öğretim programları veya benzer öğretim programlarının değerlendirme başvuruları ilgili program mezun verdikten sonraki normal öğretim programlarının ilk genel değerlendirmesiyle beraber yapılır.
* Benzer Öğretim Programları: Başvurusu yapılan mühendislik programıyla aynı disiplinde ve benzer programı uygulayan ve aynı diplomayı veren programlar (örnekler: aynı disiplinde fakat başka bir dilde uygulanan mühendislik programları, aynı disiplinde fakat başka bir kurumla birlikte uygulanan ortak mühendislik programları) Bu programların ücretlendirilmesi İkinci Öğretim programları ücretlendirilmesi gibi yapılacaktır.
Akreditasyon Başvuru Sürecindeki Önemli Tarihler
 • 31 Ocak 2018: Yükseköğretim kurumlarının 2018 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları MÜDEK'e bildirmesi için son tarih. Dikkat: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların lisans programı başvuru formu, yüksek lisans programlarıyla ilgili başvuruların yüksek lisans programı başvuru formu doldurularak MÜDEK Genel Sekreterliğine yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar mak@mudek.org.tr ve ercil@mudek.org.tr adreslerine de gönderilmesi önerilir.
 • 06 Şubat 2018: İlk kez başvuru yapan bazı programlardan ek bilgi ve belge istenmesinin gerekli görüldüğünün MÜDEK tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 05 Mart 2018: MÜDEK tarafından 2018 yılında akreditasyon için değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son tarih.
 • 02 Nisan 2018: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak MÜDEK'e geri gönderilmesi için son tarih.
 • 06 Temmuz 2018: Kurumların 2018 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin özdeğerlendirme ve/veya ara değerlendirme raporlarını elektronik ortamda MÜDEK'e ulaştırmaları için son tarih.
 • 14 Eylül 2018: 2018 yılında haklarında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlar ile ilgili sözleşme tekliflerinin kurumlara gönderilmesi için son tarih.
 • 01 Ekim 2018: MÜDEK'e gönderilen özdeğerlendirme raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin MÜDEK tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 01 Ekim 2018: 2018 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlar ile ilgili gönderilen tekliflerin kurumlar tarafından onaylanarak, MÜDEK'e geri gönderilmesi için son tarih.
 • 15 Ekim 2018: Format ve/veya raporlama yetersizliği giderilen raporların elektronik ortamda kurumlar tarafından MÜDEK’e ulaştırılması için son tarih.
 • 30 Kasım 2018: Kurumların 2018 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlara ait ara değerlendirme raporlarını MÜDEK'e ulaştırmaları için son tarih.
Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi
2018-2019 dönemi akreditasyon bedellerinde Yönetim Kurulunun 20.11.2017 tarih ve 2017-12 sayılı kararı ile bir önceki döneme göre değişiklik yapılmıştır. Değerlendirilecek her program için alınacak yeni akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 13.100 TL + KDV 9.250 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 9.250 TL + KDV 9.250 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 6.750 TL + KDV 6.750 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 9.250 TL + KDV 9.250 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 6.750 TL + KDV 6.750 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
2018-2019 döneminde programlarının Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;
 • %15'i ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Nisan 2018 ayı içinde,
 • %35'i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2018 ayı içinde,
 • geri kalanı (%50) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında**
tahsil edilecektir.

2018-2019 döneminde programları için "Kanıt Göster" değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;
 • %25'i kanıt göster değerlendirme başvurusunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Ekim 2018 ayı içinde,
 • geri kalanı (%75) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında**
tahsil edilecektir.

** Yalnızca "Raporla Ara Değerlendirme" ve/veya "Raporla Kanıt Göster" değerlendirmesi yapılan kurumlara ziyaret yapılmayacağı için, "Raporla Ara Değerlendirme" akreditasyon bedellerinin geri kalan %50'si, "Raporla Kanıt Göster" değerlendirme bedellerinin %75'i "Yetersizliklerin Açıklaması" belgesinin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.
Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak MÜDEK Ölçütleri
Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Özdeğerlendirme Raporu

Son güncelleme: 04/12/2017

 © MÜDEK 2007-2019 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net